Politikken

original

Program for kommunestyrevalget i Rygge kommune – Arbeiderpartiet

Det er mye som påvirker vår hverdag, og som gjør at det stilles nye og andre krav til kommunen vår. Miljøkrav, inn- og utflytting, høyere levealder og ny teknologi påvirker tjenestene og tjenestenes utforming. Velferdstjenestene er i endring fordi befolkningen er i endring.

Det er også avgjørende at vi har en forutsigbar kommuneøkonomi. Rygge Arbeiderparti mener at vi ikke kan avvikle eiendomsskatten i perioden 2015-2019, og at den bør holdes minst på dagens nivå.

Vi er positive til å vurdere kommunestrukturen i Mosseregionen, og dersom utredningen i oktober 2015 viser at en sammenslåing er fordelaktig for kommunens innbyggere, vil vi gå inn for det.

Gode tjenester og tilbud til innbyggerne må komme først, vi må også sikre demokratiutvikling og nærhet til beslutningene.

Kunnskap og kultur

Rygge Arbeiderparti vil ha en god offentlig skole med dagens skolekretser. Vi vil at alle elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, regning og digitale verktøy når de forlater grunnskolen.

Innbyggerne i Rygge legger ned et enormt frivillig arbeid til fellesskapets beste. Samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen må styrkes. Det er mange oppgaver som kan løses gjennom slikt samarbeid.

I tillegg vil vi:

- Ha full barnehagedekning, utvide den kommunale barnehagevirksomheten

- Gi tilpasset opplæring for alle, også videregående pensum i noen fag

- Satse mer på realfag og entreprenørskap, herunder innmelding i Ungt Entreprenørskap

- Jobbe for 2 lærlinger pr 1000 innbyggere

- Bruke ressurser på etter- og videreutdanning av lærere

- Styrke skolehelsetjenesten

- Støtte opp om Frivilligsentralen

- Videreutvikle læringsarenaer for eldre f.eks. gjennom Frivilligsentralen

- Støtte skolebyggene og uteområdene som viktige nærmiljøfaktorer for kultur- og idrettsliv

Helse og omsorg

Alle i Rygge skal få den hjelpen de trenger når de trenger det. Det skal satses på forebygging og på hverdagsrehabilitering. Det skal være gode tilbud til de eldre, men også til yngre brukere og til funksjonshemmede. Dagtilbud til ulike grupper er viktig.

I tillegg vil vi:

- Si nei til konkurranseutsetting eller privatisering av pleie- og omsorgstjenester

- Ha gode dagtilbud til demente og psykisk utviklingshemmede

- Støtte etablering og drift av Fontenehus i Rygge, et dagtilbud innen psykiatri

- Finne gode boligalternativer til innbyggere med spesielle behov

- Legge til rette for boliger spesielt for ungdom og førstegangskjøpere

- Opprette flere driftstilskudd for fysioterapeuter

- Etablere gode lavterskel trenings- og aktivitetstilbud gjennom samarbeid med frivillige

Klima/miljø

Befolkningen må sikres tilgang til naturen og til friluftsopplevelser. Vi skal fortsatt ha et strengt jordvern og skogvern. Det er viktig å ha en helhetlig areal- og transportpolitikk som gir mindre transportbehov og mindre energibruk.

Kommunen skal sammen med fylkeskommunen og nabokommuner øke andelen kjøretøy som benytter strøm eller biogass. Det må etableres flere fyllestasjoner.

I tillegg vil vi:

- Legge til rette for et sykkeltilbud for publikum

- Etablere sykkelsti langs jernbanesporet nordover fra Halmstad

- Bygge med passivhusstandard, og plusshus der det er mulig

- Aktivt energieffektivisere eldre kommunale bygg ved å benytte offentlige støtteordninger

- At bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer

- Oppfordre til at det plantes trær i Rygge, mål om 1500 i året

- Hindre ytterligere nedbygging og privatisering av strandsonen

- Ha gode og trafikksikre sykkel- og gangstier

- Legge til rette for at Vansjø fortsatt er et attraktivt rekreasjonsområde

Arbeid og næringsutvikling

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Rygge. En god kommuneøkonomi og de ansattes kompetanse er de to viktigste enkeltfaktorene for å nå målet om et godt tjenestetilbud.

Vi må stimulere og tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Vi må ha godt og oppdatert planverk for Høyden/Varnaveien og for Halmstad. Forutsigbarhet er viktig for både utbyggere og innbyggere.

I tillegg vil vi:

- Ikke konkurranseutsette kommunal pensjonsordning

- Jobbe for flere heltidsstillinger i kommunen

- Jobbe mot sosial dumping ved å vedta nye regler for innkjøp og anskaffelser i Rygge kommune (Skiensmodellen)

- Fortsette satsingen på «Arbeid først» hos NAV

- Opprette flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

- Påvirke til etablering av ny virksomhet ved Rygge flystasjon og i de tilliggende næringsområdene

Vedlegg 1